Les deg opp på Modums koronaforskrifter

Det er viktig at alle leser forskriftene som er vedtatt i Modum. 

Koronavirus - Klikk for stort bilde CDC/Unsplash  

Selv om fylkesmannen har underkjent rødt nivå i hele Viken, er smittesituasjonen i Modum slik at Buskerud videregående skole holder seg på rødt nivå etter trafikklysmodellen ut denne uka, med mulighet for at dette forlenges videre. Plan for uke 47 kommer fredag.

I går kveld vedtok kommunestyret i Modum en forskrift som også gjelder for oss. Dette må alle lese. Vi kan spesielt trekke fram kravet om munnbind når man reiser med kollektivtransport, og en sterk anmodning om hjemmekontor for alle som ikke må være på jobb. Munnbind skal brukes i offentlig rom der en meters avstand er vanskelig å overholde.

Forskrifter korona Modum kommune - vedtatt 9. november 2020

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19)

 

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport ved avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Nasjonale avstandsregler skal overholdes.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 2 Serverings- og skjenkesteder, butikker og kjøpesentre

Det innføres skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serverings- og skjenkesteder i Modum kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.

Serveringssteder pålegges å registrere samtlige besøkende. Registreringen skal lagres i 14 dager og deretter slettes.

Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd annet punktum.

Butikker og kjøpesentre skal legge til rette for at det minimum er to meters avstand mellom kunder.

§ 3 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, i kiosker, i bensinstasjoner, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 4 Karantene

Innbyggere og besøkende i Modum kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Modum kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

§ 5 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer o.l.


§ 6 Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å ha mer enn 5 gjester ved private sammenkomster i tillegg til husstandens medlemmer.  Det avgrenses ytterligere ved at det ikke er lov å arrangere eller delta på private sammenkomster med mer enn 10 deltakere til stede. Dette gjelder både sammenkomster utendørs eller innendørs, på offentlig sted, i leide/lånte lokaler og i private hjem.
Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.
To familier/husstander kan møtes selv om det totalt blir flere enn 10 personer.

§ 7 Gjennomføring av arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre innendørs og utendørs arrangementer, med unntak av juridiske og religiøse seremonier. For begravelser/bisettelser er det tillatt med inntil 20 personer uten fast seteplassering, og inntil 50 personer med fast seteplassering under hele arrangementet.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d.

§ 8 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler

De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt:

  • Treningssentre
  • Idrettshaller
  • Kulturhus, forsamlingshus og grendehus
  • Kino og teatre
  • Svømmehaller
  • Bingohaller eller liknende
  • Ungdomsklubber
  • Kulturskole
  • Bibliotek

Det er ikke tillatt med organisert trening og konkurranser innen breddeidrett.

Når smittesituasjonen tilsier det, har kriseledelsen fullmakt til gradvis å gjenåpne tilbud til barn og unge.

For aktiviteter som fortsatt er tillatt, gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d, 15b.

§ 9  Ansvar

Modum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra vedtakstidspunktet i formannskapet, og gjelder inntil videre.

Kopiert fra Modum kommune.

Til toppen