Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 18. mars: viken.no/buskerud-vgs

Danningsprosjektet med USN

Gjennom skoleåret 19/20 har vi samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge om å få skolens formålsparagraf, opplæringslovas §1-1 og overordnet del av læreplanen under huden.

Vi har et godt samarbeid med Guro Hansen Helskog, førstelektor og Michael Weiss, førsteamanuensis, begge fra institutt for pedagogikk ved USN.

Formålsparagrafen og Overordnet del gir oss svar på hvorfor vi driver skole. Gjennom Dialogostilnærmingen til filosofisk dialog har vi undersøkt hva formålsparagrafens verdier betyr for lærere, assistenter og ledere når vi jobber med elevenes opplæring. Enkelte har fått opplæring i filosofiske dialogledelse gjennom heldagssamlinger, og gjennomført dialoger med grupper av kolleger. Noen har også prøvd ut filosofiske dialoger med elever.

Her er eksempler på spørsmål til filosofisk dialog som vi har utforsket:

 • Hva innebærer det å ha respekt for naturen?
 • Hva er nestekjærlighet?
 • Hva er engasjement?
 • Bør alle få like mye spilletid i lagidrett? Ja/nei, hvorfor?

Dette samarbeidet ønsker vi å fortsette med også i skoleåret 20/21.

Opplæringslova § 1-1. Formålet med opplæringa

 • Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
 • Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.
 • Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
 • Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
 • Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.
 • Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.
 • Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Overordnet del av læreplanen er utfyllende forklaring på denne lovparagrafen.

Til toppen